حمید فرهادی راد

پرسشنامه‌های فعال:

عنوان
نظرسنجی دانشجوئی از فعالیتهای معاونت دانشجوئی و معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت در پرسشنامه
نظرسنجی در خصوص عملکرد هیات رئیسه دانشگاه شرکت در پرسشنامه